List Of Katas


In order, as taught by the
Chito-Ryu-Yoshu-Kai system of Karate.


KATAS


27 Movements
Zen Shin Ko Tai
H-Forms 1-4
Sei San
Ro Hai Sho
Ro Hai Dai
Nesis
Nesis Dai
Ten Shen
Mu Gen
Bassai
Chinto
So Chin
Tai Shi
San Shi Ryu
Ruy Shan
Im Pai
Ku San Ku
Ka Ku Dai
Instructors' Exam

WEAPONS KATAS


Nunchaku
Kinon Kata
Kinon Kata Shodan
Kinon Kata Nidon
Double ChucksTonfa
Shi Ho Hai
Ro Hai Sho
Nesis
Mu Gen


Kama
Kama Kata


Combinations
Bo Tai Bo
Bo Tai Sai
Bo Tai Tonfa
Bo
Kinon Kata
Kinon Kata Shodan
Kinon Kata Nidon
Nilei
Shi Shi Dai


Sai
Zen Shin Ko Tai
Shi Ho Hai
Ro Hai Sho
Mu Gen
Bassai
Sho No Kone


Sword
Samuria
Open Hand Kata

Back
Home